Lesnictví
Lesnictví

Zakládání, obnova a ochrana lesa, těžba dřeva, chov a ochrana lesní zvěře v souvislosti s lesním provozem. Dalším cílem je pak produkce dříví, jako důležité obnovitelné suroviny, prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření v lese.

Nejčastěji uváděné mimoprodukční funkce (kladné externality) poskytované hospodářskými lesy jsou:

  • Vodohospodářská funkce – lesy rostoucí v povodí vodních toků zlepšují vyrovnanost průtoků, tlumí extrémy a mají vliv i na kvalitu vody
  • Půdoochranná funkce – les je účinná ochrana půdy před erozí
  • Klimatická funkce – Lesy tlumí klimatické extrémy, vytvářejí specifické porostní mikroklima nutné pro existenci četných lesních rostlin a živočichů. Lesní dřeviny i ostatní rostliny spotřebovávají významné množství oxidu uhličitého, který dočasně vážou ve své biomase. V případě, že roste zásoba biomasy (dříví) na jednotce plochy, snižuje les množství oxidu uhličitého (důležitého skleníkového plynu) v zemské atmosféře
  • Rekreační funkce – les je prostor významný pro rekreaci
  • Funkce „rezervoáru“ biodiverzity – lesy jsou útočištěm pro řadu volně žijících druhů živočichů a rostlin
  • Krajinotvorná funkce – les je důležitý krajinný a estetický prvek